W chwili, gdy ktoś Bliski odchodzi – często nie wiemy, co powinniśmy uczynić. Z myślą o pomocy Państwu w takich momentach przygotowaliśmy krótki poradnik. Zawarliśmy w nim podstawowe zasady postępowania w przypadku zgonu.

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że odbiór ciała Osoby Zmarłej z miejsca zgonu jest możliwy dopiero po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, co potwierdza on wystawieniem karty zgonu.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu – zgon stwierdza lekarz pierwszego kontaktu ( w godzinach pracy przychodni)  lub lekarz pogotowia ratunkowego (Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego). Lekarz powinien wystawić kartę zgonu – i na podstawie tego dokumentu zakład pogrzebowy ma prawo do wykonania eksportacji ciała Zmarłego.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych (na skutek wypadku lub przestępstwa) i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej – należy wystąpić do Prokuratury o pisemne pozwolenie na odebranie ciała. Po badaniach kartę zgonu wystawia ZMS.

Jeżeli posiadacie już Państwo kartę zgonu, prosimy o kontakt pod nasz całodobowy numer telefonu660-535-609. Nasi pracownicy niezwłocznie zjawią się w umówionym z Państwem miejscu, w celu zabezpieczenia ciała osoby zmarłej w chłodni. Przedstawią Państwu również dalsze kroki, które należy poczynić.

Do ustalenia wszelkich szczegółów związanych z organizacją pogrzebu konieczne są także inne dokumenty. Jednym z najważniejszych jest Akt Zgonu.

Akt zgonu wystawiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiedniego dla miejsca zgonu. Do wystawienia tego dokumentu niezbędne są:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (a jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka)

a także

 • pismo z prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów

FAQ

W rozmowach z nami niejednokrotnie zadawali Państwo różne pytania, związane z wieloma aspektami organizacji pogrzebów. Bardzo dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, że zawsze – jak dotychczas – na każde z pytań staramy się wyczerpująco odpowiedzieć.

W celu jednak ułatwienia przejścia przez różne, nieraz skomplikowane, procedury – zebraliśmy kilka najczęściej powtarzających się zagadnień wraz z odpowiedziami.

Przedstawiamy je poniżej:

Zasiłek pogrzebowy przysługuje z tytułu ubezpieczenia rentowego w razie śmierci osoby, która:

 • podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umowy o pracę, zlecenia, pracy nakładczej),
 • pobierała emeryturę lub rentę,
 • w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej bądź osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które jest przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu. Jest wypłacane w kwocie 4000zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Dokumenty, które będą potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego, to:

 • wniosek o wypłatę zasiłku (wypełnimy na miejscu w Zakładzie Pogrzebowym),
 • zgoda na kserokopię dowodu osobistego (wypełniamy na miejscu w naszym Zakładzie Pogrzebowym),
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • legitymacja emeryta / rencisty lub  zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (w przypadku, gdy o zasiłek po zmarłym ze swojego ubezpieczenia ubiega się osoba pracująca),
 • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu,
 • dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu i to ona składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Wniosek taki może złożyć także pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, o którym wyżej mowa, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.

Zakład Pogrzebowy GRANTEX  oferuje możliwość rozliczeń bezgotówkowych w ramach zasiłku pogrzebowego (w przypadku, gdy koszt pogrzebu jest niższy niż zasiłek pogrzebowy możemy wypłacić  różnicę najpóźniej do dnia pogrzebu – nie muszą Państwo oczekiwać 30 dni na zwrot zasiłku z ZUS).

O zasiłek pogrzebowy można starać się w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku pogrzebowego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i dokonania stosownych ustaleń. Jeśli ZUS odmówi nam wypłaty zasiłku, powinien wystawić stosowną decyzję, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Zakład Pogrzebowy GRANTEX wypełni za Państwa wszystkie niezbędne do wypłaty zasiłku dokumenty. W naszym zakładzie Pogrzebowym możliwe jest rozliczenie zasiłku pogrzebowego od razu przy załatwieniu formalności – nie trzeba czekać 30 dni!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu – całodobowo pod numerem 660-535-609

usługi pogrzebowe Brzeg

2024 © Usługi Pogrzebowe Grantex.
Pogrzeby Brzeg i okolice,
sprowadzanie zmarłych do Polski.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: BRAINBOX.

Zakład Pogrzebowy GRANTEX

ul. Starobrzeska 36A,49-300 Brzeg

e-mail:

biuro@pogrzeby-brzeg.pl

Tel. całodobowy:

+48 660 535 609
rekomendacje
Polecają nas
usługi pogrzebowe
zakłady pogrzebowe